wsk_ls1_medium
 
Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

 
 Korte versie van de belangrijkste aspecten van onze voorwaarden
Uitgebreide voorwaarden

HERROEPINGSRECHT  

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Om de overeenkomst te ontbinden vult u het model retourformulier, dat u kunt downloaden onderaan op onze website. in en stuurt u dit ingevuld en ondertekend naar Heerlijk Water zodat wij uw retour kunnen verwachten en u een creditfactuur kunnen mailen.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Specificaties herroepingsrecht producten Heerlijk Water:

U dient daarbij de plakzijde van de sticker van de volgende producten: Radisafe beschermende mobiele telefoon antistralingsticker, Bioprotect Straling ontstoringssticker, bedekt en ongeschonden te houden. Anders kunnen wij deze producten niet terug nemen. Gebruikte waterflessen, waterfilters en filterpatronen kunnen wij niet terug nemen.
 
Speciale niet tevreden geld terug garantie van Heerlijk Water om u de gelegenheid te geven bepaalde producten beter te leren kennen en ervaren. Wij vragen u om in deze periode voorzichtig om te gaan met de producten en beschadigingen te voorkomen.
Hierbij geldt voor de onderstaande producten de volgende retour termijn vanaf de ontvangst datum:
 • 30 dagen voor de volgende Leliveld producten: Energieplaat, Energiering en Energiearmband. Daarbij dient u de Energie Plaat tegen , krassenvingervlekken en druppels (ook niet schoonmaken met een nat doekje) te beschermen, anders zijn wij genoodzaakt 50% van de verkoopprijs vanwege waardevermindering in rekening te brengen.
 • 3 maanden voor de Kraanvitaliser, Douchevitaliser, Aanrecht-inbouwvitaliser en de Brandstofvitaliser.
 • 3 maanden voor de Magiko waterontkalker.
 • 1 jaar voor de 1 duims Leiding Watervitalisers (niet voor 2 of 3 duims).
De niet tevreden geld terug garantie; geldt vanaf het moment dat de betaling volledig is voldaan. In het geval dat er in termijnen betaald wordt en de betaling pas compleet is na de garantiedatum, vervalt de garantie en bent u betalingsplichtig voor het totale gefactureerde bedrag. Bij het zonder reden en/of geen communicatie achterwege laten van een deelbetaling, bent u verplicht het totale bedrag ineens te betalen.  
 
Heerlijk Water betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag plus de verzendkosten terug (indien de gehele bestelling wordt geretourneerd). Wordt een bestelling gedeeltelijk geretourneerd dan zijn de verzendkosten voor de klant. 
Retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Eventuele installatie of dé-installatiekosten van een leiding-watervitaliser of waterfilter blijven voor rekening van de klant. Binnen 14 dagen na ontvangst van het product zullen wij in dat geval het aankoopbedrag van de gedane bestelling terugstorten.
 
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 
Levertijd

De producten worden op de dag van bestelling of anders de dag erna verzonden. Via DHL of DPD vindt normaal gesproken de bezorging de volgende dag plaats, maar het komt ook wel voor dat het een dag langer duurt daar hebben wij geen invloed op.
Bij enkele artikelen in onze shop staat vermeld dat ze een andere levertijd hebben.
Het kan een enkele keer voorkomen dat een product even niet leverbaar is, daarover zullen wij u z.s.m. informeren.

Kortingen

Het is niet mogelijk verschillende vormen van kortingen tegelijk te gebruiken, als u bijvoorbeeld korting krijgt op een vitalisers voor het hele huis is het niet mogelijk om daar ook nog eens een keer een kleine vitalisers op in te ruilen. Het is de ene of de andere korting.

Verzending

De producten worden zoveel mogelijk op de dag van bestelling of anders de dag erna verzonden. Via DHL of DPD. vindt normaal gesproken de bezorging de volgende dag plaats, maar het komt ook wel voor dat het een dag langer duurt daar hebben wij helaas geen invloed op.

Uw bestelling wordt bij u thuis geleverd via DHL of DPD. In het geval dat u niet thuis bent, en u hebt gekozen voor ''aangetekende verzending'' kunt u op dezelfde dag voor 22:00 op de website van DHL of DPD. aangeven hoelaat en wanneer u uw zending wilt laten bezorgen. Maakt u geen keuze dan wordt de zending de eerstvolgende dag (zon- en feestdagen uitgezonderd) opnieuw aangeboden.

Bestellingen boven de € 100 worden gratis verzonden. Voor bestellingen onder de € 100 zijn de verzendkosten € 3,95.

Pakketten worden standaard met een Track & Trace code verzonden. Voor extra zekerheid en persoonlijke aflevering kunt u tijdens het bestelproces gratis kiezen voor de "extra optie" "verzekerde en aangetekende verzending". Het pakket kan dan niet bij de buren worden afgeleverd.

Producten die door de brievenbus kunnen worden in een gefrankeerde enveloppe verzonden.
Bestellingen boven de € 100 in een envelop versturen wij altijd met een Track & Trace code.

U kunt er ook voor kiezen om het pakket te laten versturen met Pakjegemak, dan kunt u het pakket afhalen op een DPD pakketpunt. Geef daarvoor bij de bestelling aan bij welk DPD pakketpunt u het pakket wilt laten bezorgen. U kunt via deze link een keuze maken voor een DPD pakket afhaalpunt bij u in de buurt.

Met uitsluiting van grove aanwijsbare nalatigheid door de klant blijft Heerlijk Water verantwoordelijk voor de zending tot u deze heeft ontvangen.
Bij een bestelling ontvangt u altijd informatie voor als u het product mocht willen retourneren.

Voor verzending naar België, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg zijn de verzendkosten onder de € 50, -  € 4,95 per zending en boven de € 50 - € 8,95 per zending.

Voor verzending naar onderstaande landen zijn de kosten € 11,95:

Denemarken
Italië
Oostenrijk
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Aanvullende bepaling met betrekking tot de koper van een waterfilter door Heerlijk Water
 
 • Heerlijk Water is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gezondheids of andere klachten die ontstaan ter gevolge van een verminderde waterkwaliteit doordat de koper (klant) een waterfilterpatroon niet tijdig vervangt. De termijn waarop een waterfilterpatroon vervangen moeten worden staat duidelijk vermeld op de website en in de beschrijving van het product.
  De klant heeft kennis genomen van dit gegeven door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.
 
Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Privacy
Artikel 19 - Branchegarantie
Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 21 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
 
Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm  geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
  
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer : Jay Uijttewaal
Heartfelt Services
Handelsnaam: Heerlijk-Water
K. Adenauerstraat 12
9728 SH Groningen
telefoon 050-8539686 of 06-28414036 bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 17:00
e-mail: info@heerlijkwater.nl
KvK: 01128595
Btw nr.:NL 1026.97.498.B.01.
IBAN Bankrekening: NL69RABO 0133138976
 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de
gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
 • de beroepsvereniging of –organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4 – Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 
Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij producten:

Specificaties herroepingsrecht producten Heerlijk Water:

Bij de volgende producten dient u de plak (sticker) zijde bedekt te houden zoals het product is geleverd: Radisafe antistraling sticker, Bioprotect Straling Ontstoring Sticker, bedekt en ongeschonden te houden. Anders kunnen we deze producten niet terugnemen.
Gebruikte waterflessen, waterfilters en filterpatronen kunnen wij niet terug nemen. 
De energieplaat dient u tegen krassen, vingervlekken en druppels (ook niet schoonmaken met een nat doekje) te beschermen, anders zijn wij genoodzaakt 50% van de verkoopprijs vanwege waardevermindering in rekening te brengen.
Heerlijk Water betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van het product het volledige aankoopbedrag plus de verzendkosten terug (indien de gehele bestelling wordt geretourneerd).
Wordt een bestelling gedeeltelijk geretourneerd dan zijn de verzendkosten voor de klant. Retourverzendkosten zijn voor rekening van de klant.
Eventuele installatie en/of dé-installatiekosten van een leiding-watervitaliser of waterfilter blijven voor rekening van de klant.
Bij producten:
 
 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Binnen 14 dagen na het retour zullen wij het aankoop bedrag terugstorten.
 2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 4. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 5. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 6. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
7. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
8. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.  


Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
9. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
10. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.  
 
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 10. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 
Artikel 11 – De prijs
 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Kortingen
  Het is niet mogelijk verschillende vormen van kortingen tegelijk te gebruiken, als u bijvoorbeeld korting krijgt op een vitalisers voor het hele huis is het niet mogelijk om daar ook nog eens een keer een kleine vitalisers op in te ruilen. Het is de ene of de andere korting.
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4. Speciale niet tevreden geld terug garantie van Heerlijk Water om u de gelegenheid te geven bepaalde producten beter te leren kennen en ervaren. Wij vragen u om in deze periode voorzichtig om te gaan met de producten en beschadigingen te voorkomen.
Hierbij geldt voor de onderstaande producten de volgende retour termijn vanaf de ontvangst datum:
 • 30 dagen voor de volgende Leliveld producten: Energieplaat, Energieringen de Energie-armband. Daarbij dient u de Energieplaat tegen krassen, vingervlekken en druppels (ook niet schoonmaken met een nat doekje) te beschermen te beschermen, anders zijn wij genoodzaakt 50% van de verkoopprijs vanwege waardevermindering in rekening te brengen.
 • 3 maanden Kraanvitaliser, Douchevitaliser, Inbouwvitaliser en de Brandstofvitaliser.
 • 4 maanden voor de professionele Kalkbreker Waterontkalker
 • 1 jaar voor de Leiding Watervitalisers
De niet tevreden geld terug garantie; geldt vanaf het moment dat de betaling volledig is voldaan. In het geval dat er in termijnen betaald wordt en de betaling pas compleet is na de garantiedatum, vervalt de garantie en bent u betalingsplichtig voor het totale gefactureerde bedrag. Bij het zonder reden en/of geen communicatie achterwege laten van een deelbetaling, bent u verplicht het totale bedrag ineens te betalen.  
 
Artikel 13 – Levering en uitvoering
 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. De producten worden zoveel mogelijk op de dag van bestelling of anders de dag erna verzonden. Via PostNL vindt normaal gesproken de bezorging de volgende dag plaats, maar het komt ook wel voor dat het een dag langer duurt daar hebben wij geen invloed op. Bestellingen boven de € 100 worden gratis verzonden. Voor bestellingen onder de € 100 zijn de verzendkosten € 3,95.
  Pakketten worden standaard met een Track & Trace code verzonden. Voor extra zekerheid en persoonlijke aflevering kunt u tijdens het bestelproces gratis kiezen voor de "extra optie" "verzekerde en aangetekende verzending". Het pakket kan dan niet bij de buren worden afgeleverd.
  U kunt er ook voor kiezen om het pakket te laten versturen met Pakjegemak, dan kunt u het pakket afhalen op een PostNL pakketpunt. Geef daarvoor bij de bestelling aan bij welk PostNL pakketpunt u het pakket wilt laten bezorgen. Uw bestelling wordt bij u thuis geleverd via PostNL. In het geval dat u niet thuis bent kunt u op dezelfde dag voor 22:00 op de website van PostNL aangeven waar en wanneer u uw zending wilt laten bezorgen, op uw adres, bij uw buren of op het postkantoor. Maakt u geen keuze dan wordt de zending de eerstvolgende dag (zon- en feestdagen uitgezonderd) opnieuw aangeboden. Voor verzending naar België en de andere Europa 1 landen (zie hieronder) zijn de verzendkosten onder de € 50, - € 4,95 per zending en boven de € 50 tot € 250 - € 8,95 per zending: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 
Artikel 15 – Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 16 – Klachtenregeling
 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 17 – Geschillen
 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk een jaar nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.
Artikel 18 - Privacy
 1. Heerlijk Water respecteert de privacy van de bezoekers van onze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil Heerlijk Water duidelijkheid geven in hetgeen wij met uw gegevens doen.
 2. In deze webshop gebruiken wij functionele, tracking  cookies en analytics cookies in verband met Google analytics en adwords remarketing. 
 3. Daarnaast vragen wij u informatie. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling, om met u te kunnen corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u een offerte te kunnen aanbieden. Op deze wijze ontvangt Heerlijk Water uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer en/of e-mail adres.
 4. De informatie die Heerlijk Water op deze wijze ontvangt wordt gebruikt om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op ons contact of offerte formulier kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen. 
 5. U bent in het geval van een bestelling in de webshop van Heerlijk Water verplicht om persoonsgegevens te verstrekken zodat de producten naar u kunnen worden verzonden. Het niet verstrekken van uw gegevens leidt tot het niet kunnen leveren van de door u bestelde producten.
 6. Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze webshop bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de webhop. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.
 7. Wij hebben een getekende privacy verwerkersverklaring van Google, Kiyoh klantbeoordelingen en onze nieuwsbrief provider Mailchimp, zodat uw gegevens niet kunnen worden gebruikt.
 8. Klanten die zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief worden ook verwijderd uit de nieuwsbrief aanmeld database.
 9. Deze webshop bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Heerlijk Water kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op deze webshop van Heerlijk Water.
Specificaties
 • Jay (H.S.) Uijttewaal eigenaar van Heerlijk Water is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens.
 • Uw gegevens worden minimaal vijf jaar en maximaal tien jaar bewaard op een goed beveiligde computer beschermd met een wachtwoord.
 • Uw gegevens worden bewaard in verband met administratie en correspondentiedoeleinden.
 • Uw persoonsgegevens worden enkel door Heerlijk Water bewaard en waar nodig gebruikt en niet doorgegeven aan derden.
 • Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen of onze werking ervan te beperken. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk of via de contactpagina op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database. 
 • U als klant heeft altijd de mogelijkheid om een eventuele klacht kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Artikel 19 – Branchegarantie
 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.
 
Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 
Artikel 21 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA  Amsterdam

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 
Modelformulier voor herroeping
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 
 • Aan: Heerlijk Water tav. Jay Uijttewaal
  Hoofdstraat 7, 9525 TD, Drouwenerveen
  info@heerlijkwater.nl
 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
-     De verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
-     De verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
-     Herroept/herroepen*
 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
Beste klant,

Hartelijk dank voor uw bezoek. Na een intense privéperiode heb ik behoefte om een tijdje rust te nemen. Heerlijk Water is tot 1 December gesloten. Dit betekent dat ik tijdelijk niet beschikbaar ben voor vragen, offertes en ook bestellen via deze website tijdelijk niet mogelijk is.

Voor het meerendeel van de producten kunt u terecht bij firma Leliveld. O.a. voor
- Vitalisers
- 5G Energieplaten
- Waterfiltersystemen in combinatie met (hele huis) vitalisers.
- Radisafe stralingstickers
 

Waterfilterpatronen kunt u bestellen op: www.aquaphor-waterfilters.be/online-store/Wisselpatronen-c41254210

Andere producten zijn op dit moment niet leverbaar.

Voor een offerte en/of aankoop van hele huis watervitalisers, eventueel in combinatie met een waterfilter, kunt u terecht bij mijn collega's van de firma Leliveld. Bel daarvoor Johan 0620059346 of mail naar info@thuisbron.nl onder vermelding van uw volledige adres. Ik zou het waarderen als u laat weten dat u via Heerlijk Water komt.


Dank voor uw begrip en de fijne samenwerking. We hopen u na 1 December terug te zien. Graag tot ziens.

heart 

Jay Uijttewaal, Heerlijk Water